Shinsei Sogo Budo Dojo

Nippon Kamishin Ryu Dojo -
Vacaville, California

About Us

   The Shinsei Dojo is under the instruction of Brian Goodrich Camp, Shihan-Godan. Shihan Camp began studying the martial arts in 1987 in arts such as Tae Kwon Do, Muay Thai Kickboxing and Kung Fu. In 1988, Shihan Camp began training in Kamishin Ryu under the KSKI and later in the mid 1990's Shihan Camp began studying Nippon Kamishin Ryu under the present Head-Family, Darrell Collins, Soke. Shihan Camp earned his Godan in Kempo & Jujutsu in 2015 under Collins Soke. During this time Shihan Camp was also under the instruction of Collins Soke in Mugai Ho Kamishin Ryu Iaijutsu, Yamakawa Ryoji, Shihan in Nihon Iaido and Ogawa Makio Shihan in Nihon Kendo. Also in 2015, Camp sensei was tested and ranked to Godan in Mugai Ho Kamishin Ryu Iaijutsu. This system of sword arts is based on the traditional sword art of Mugai Ryu Iaido (Kuniba Ha).